Tre linjeføringer til ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg skal undersøges nærmere

Kort over mulige linjeføringer (Foto: Transportministeriet)
dato

Banedanmark har gennemført en indledende undersøgelse af en ny enkeltsporet jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. Forligskredsen har udvalgt tre linjeføringer, som skal indgå i den videre undersøgelse, herunder den kommende miljøkonsekvensvurdering.

Det blev med aftalen om Infrastrukturplan 2035 i 2021 besluttet, at der skal anlægges en ny enkeltsporet jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. De indledende undersøgelser af projektet viste, at anlægsoverslaget var væsentlig højere end hidtil beregnet og markant mere end de 2,7 mia. kr. (2024-priser), der blev afsat til projektet i infrastrukturaftalen. 

På baggrund af det høje anlægsoverslag besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en ekstern kvalitetssikring. Den eksterne kvalitetssikring konkluderer, at Banedanmarks indledende anlægsoverslag er særdeles robust, men også at der er en række optimeringsmuligheder, og at enhedspriserne generelt vurderes at ligge i den høje ende i forhold til tidligere anlægsoverslag. 

Forligskredsen har taget den eksterne kvalitetssikring til efterretning og besluttet, at der er tre linjeføringer, der skal indgå i den videre undersøgelse. Resultatet af undersøgelsen bliver et endeligt beslutningsgrundlag, som Banedanmark præsenterer for forligskredsen i 1. halvår 2027.

Forligskredsens udvalgte tre linjeføringer er nummer 1, 2 og 5 jf. vedhæftede kort.

Som en del af den videre undersøgelse har forligskredsen desuden besluttet, at undersøgelsen skal:

  • omfatte en undersøgelse af de mulige stationer på linjeføringerne med henblik på senere stillingtagen til om stationerne skal anlægges sammen med en ny jernbane.
  • omfatte en enkeltsporet jernbane, men hvor muligheden for at forberede til senere udvidelse til dobbeltspor bliver undersøgt.
  • præsentere basisløsninger for de udvalgte linjeføringer indeholdende samtlige identificerede besparelsesmuligheder, mens broer, faunapassager mv. præsenteres som tilvalg. 
  • indeholde en vurdering af besparelsesmuligheder og trafikale konsekvenser af en lavere hastighed end 160 km/t.
Kilde: Transportministeriet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.